38409997 051

پشتیبانی فروش

هنر و سینما

Recent Articles

گاهی بازی در نقش شخصیت‌های منفی، سخت‌تر از بازی در قالب قطب مثبت ماجرا است. به ویژه اگر آن شخصیت خویی وحشی هم داشته باشد…
تصویر نویسنده

2 سال قبل